THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HOC 2015 -2016

Tháng Mười 22, 2015 9:57 sáng
PHÒNG GD&ĐT Ba Bể THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Líp Líp 6 Líp 7 Líp 8 Líp 9         Ghi chú
Thø TiÕt
Thứ 2 1       Chµo cê          Chµo cê Chµo cê Chµo cê SH Chuyên môn,họp
2 Toán    –   Hoan Văn –        Trang TDục   –   Hoàn V.Lí    –     Tiều
3 Sinh     –   Phới Toán    –  Hoàn Toán   –    Tiều Văn    –    Uyên
4 Nhạc   –   Uyên Anh      –     Tòng Văn       – Hướng Toán    –   Hoan
5 L.Sử      –    Trang Sinh     –   Phới Anh      –     Tòng Sinh   –    Hoa
Thứ 3 1 Văn –        Trang V.Lí    –     Tiều Hoá    –     Hoa Toán   –   Hoan  Phới, Tòng
2 Toán   –     Hoan TDục –    Hoàn Toán   –    Tiều Văn    –     Uyên
3 C Nghệ –   Hoa CN  –  Tiều Văn       – Hướng T Dục   –  Hoàn
4 V.Lí       –   Sơn  Toán    –  Hoàn L.Sử    –     Uyên LSử    –     Hướng
Thứ 4 1 Anh    –    Tòng LSử    –     Hướng Sinh     –   Phới Toán   –     Hoan Hoàn  –   Uyên
2 Địa      –  Phới Văn –        Trang Toán –      Tiều Anh      –     Tòng
3 Toán   –     Hoan Địa      –   Phới M.Thuật-Hướng Hoá    –     Hoa
4 Văn –        Trang M.Thuật- Hướng Anh      –     Tòng Vật lý – Tiều
5 Hoá    –     Hoa M.Thuật -Tiều
Thứ 5 1 TC Toán- Hoan Anh    –    Tòng GDCD –  Sơn Sinh   –    Hoa Hướng  –  Trang
2 TDục –    Hoàn Sinh     –   Phới L.Sử    –     Uyên Toán   –     Hoan
3 C Nghệ –   Hoa CN  –        Tiều TDục –     Hoan Địa      –   Phới
4 Anh    –    Tòng  Toán    –  Hoàn Sinh     –  Phới Nhạc – Uyên
5 Nhạc- Uyên CN  –        Tiều CN  –        Hoan
Thứ 6 1  Toán    –  Hoan TDục –  Hoàn Toán – Tiều Văn    –     Uyên  Tòng  –  Hoa
2 Sinh     –   Phới Anh    –    Tòng V.Lí    –     Hoan Văn    –     Uyên
3 Văn –        Trang Địa      –   Phới Nhạc – Uyên TDục   –   Hoàn
4 Văn –        Trang LSử    –     Hướng CN  –        Tiều GDCD –  Phới
5
Thứ 7 1 Anh    –    Tòng Văn –        Trang Văn       – Hướng Hoá    –     Hoa       Hoan  –   Tiều
2 TDục –     Hoàn Văn –        Trang Văn       – Hướng Anh    –      Tòng
3 GDCD –  Hướng GDCD  –   Uyên Anh    –      Tòng Địa      –   Phới
4 M. Th  – Hướng Toán    –   Hoàn Địa      –    Phới Văn    –     Uyên
5 S.Hoạt  –  Trang S.Hoạt – Hoàn S.Hoạt –   Phới S.Hoạt –    Uyên