THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HOC 2015 -2016

PHÒNG GD&ĐT Ba Bể THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG Líp Líp 6 Líp 7 Líp 8 Líp 9         Ghi chú Thø TiÕt Thứ 2 1       Chµo cê          Chµo cê Chµo cê Chµo cê SH Chuyên môn,họp 2 Toán    –   Hoan Văn –        Trang TDục   –  …